Сертификация на системи за управление на качеството по ISO 9001

В днешно време сертификатът съгласно изискванията на стандарта ISO 9001 е символ на доверие към едно предприятие.

Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” е единственият в района който е в процес на въвеждане на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2000 и стриктно прилагащ Системата за производствен контрол съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Ежедневният контрол на произвежданите бетонови и варови разтвори и вземането на пробни тела за текущ контрол се одитира от ”ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ” ООД, разрешение № РОССП-04 от 22.10.2007год. на МРРБ, с регистрационен номер 04 от регистъра на МРРБ. През декември 2002год. за първи път на продуктите ни е поставен знакът за съответствие /Со/ по НСИСОССП от ”ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ” ООД, а след ресертификационен одит през юли 2008год. сертификатите са преиздадени. На основание сертификатите за съответствие и ежедневните протоколи от текущ контрол Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” издава задължително на всички свои клиенти Декларации за съответствие.


Рецептури
Номенклатурата на произвежданите продукти включва:

    • бетони с клас по якост на натиск от В10 до В35(съгласно БДС 7268-83) бетони с клас по водонепропускливост Вв0.6;
    • Вв0.8;Вв1.0(съгласно БДС 7268-83)
    • цименто-пясъчни разтвори с марка по якост на натиск М10; М15; М20 и високоякостна (съгласно БДС 9340-86)

Рецептите са разработени на база изискванията за клас по якост на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките въз основа на лабораторни проби, спазвайки изискванията за свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон. Всички използвани рецепти са утвърдени от OTC ЕООД. Освен пълната гама бетони и строителни разтвори, Бетонов възел “АГРОСТРОЙ” произвежда и такива по специални рецепти на клиента (предписан бетон). За подобряване качествата на бетонната смес и втвърдения бетон се използват пластификатори, противозамръзващи добавки и други химични добавки. Въведеното компютърно управление на производствения процес гарантира правилното дозиране и спазване на въведените в софтуера рецепти.